Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Wie kan ervan profiteren en hoe?

Wie kan ervan profiteren en hoe?

Veel mensen staan ​​voor een lastige keuze: zij willen tijdens hun ontmoeting een bijdrage leveren aan de samenleving Hun eigen financiële behoeftenMaar omstandigheden kunnen zich hiertegen verzetten. Het financiële vangnet is er om in deze moeilijke tijden te helpen en te voorzien Een vergoeding van maximaal 3.000 euro.

Gepensioneerden: Goed nieuws over de volgende twee pensioenuitkeringen!

Wie komt in aanmerking voor deze hulp? In de context van inflatie is het vermogen om te werken en de kost te verdienen van onschatbare waarde. Echter, sommige mensen, Ondanks de sterke wil, worden door hun status ernstig beperkt. Deze hulp is bedoeld voor personen wier arbeidsvermogen met minstens 66% is afgenomen, vaak als gevolg van een ongeval of ziekte. Deze tegemoetkoming staat bekend als “Arbeidsongeschiktheidspensioen”.

Andere bestaande subsidies

daar Primair Ziektekostenverzekeringsfonds (CPAM) Zij beheert dit pensioen, dat voor de begunstigden een essentiële inkomstenbron vormt. Eind 2021 meldde Drees dat ongeveer 830.000 mensen van deze hulp hadden geprofiteerd, gebaseerd op de tien beste salarisjaren per hoofd van de bevolking.

Om een ​​arbeidsongeschiktheidspensioen te verkrijgen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De aanvrager moet minimaal 12 maanden aangesloten zijn geweest bij de Sociale Zekerheid en jonger zijn dan 63 jaar (de pensioengerechtigde leeftijd).

CAF: Speciale hulp van APL voor koppels. Hoe kan men hiervan profiteren?

Ze moeten ook een inkomen hebben bijgedragen dat gelijk is aan ten minste 2.030 keer het Minimum Interprofessioneel Loon (SMIC) per uur, gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan het stoppen met werken. Anders moet het betaald werk zijn 600 uur gedurende het jaar voordat het werk wordt stopgezet. Voor 2024 heeft de Sociale Zekerheid voor dit pensioen een maandelijks plafond vastgesteld van € 3.864.

READ  Ferrari V6 Hybrid Surprise, nieuwe modelinformatie

Financiele assistentie
CAF: Hoe kunt u profiteren van de stijging van 4,6% in uw RSA?

Zodra aan deze criteria is voldaan, ontvangt de kandidaat een arbeidsongeschiktheidspensioen. Afgelopen april werd deze hulp met 4,6% verhoogd, een verhoging die in augustus volledig effect zal hebben. Het bedrag is afhankelijk van de invaliditeitscategorie die door de CPAM-arts wordt beoordeeld. De eerste categorie, voor degenen die nog kunnen werken, varieert van 328,07 tot 1.159,20 euro per maand. De tweede, voor degenen die niet kunnen werken, varieert van 328,07 tot 1932,00 euro. Bij de derde categorie, waarvoor de hulp van een derde persoon nodig is, kun je een bedrag ontvangen variërend van 328,07 tot 3198,60 euro per maand.

Geef je mening

Wees 1elk Let op dit artikel