Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Deze verbluffende studie van bossen onthult goed nieuws voor de toekomst van de groene longen van onze planeet

Deze verbluffende studie van bossen onthult goed nieuws voor de toekomst van de groene longen van onze planeet

Mondiale analyse van soorten bosbeheer: naar duurzaam bosherstel en een betere koolstofbeoordeling.

Bossen spelen een cruciale rol bij het reguleren van het mondiale klimaat en fungeren als belangrijke koolstofopslagplaatsen en natuurlijke filters van lucht en water. Daarom is een effectief beheer van deze bosecosystemen essentieel, niet alleen voor het behoud van de biodiversiteit, maar ook voor het bestrijden van de klimaatverandering. Het gebrek aan mondiale bosbeheerkaarten belemmert echter de implementatie van duurzame bosherstelpraktijken en een nauwkeurige beoordeling van biomassa- en koolstofvoorraden. Onze studie wil deze leemte opvullen door bosdetectie- en stochastische variatie-algoritmen te gebruiken om jaarlijkse kaarten van bosbeheertypen van 2001 tot 2020 te genereren.

Lees ook:

Innovatieve technieken voor het in kaart brengen van bosbeheer

Traditionele benaderingen van het in kaart brengen van bossen zijn vaak geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van spectrale gelijkenis tussen verschillende soorten bosbeheer. Om dit te ondervangen hebben we geavanceerde machine learning-technieken toegepast, met name willekeurige bosalgoritmen, gecombineerd met veranderingsdetectiemethoden, met behulp van datasets uit meerdere bronnen. Deze methodologie maakte een fijn onderscheid mogelijk tussen de zes geïdentificeerde soorten bosbeheer: natuurlijk regenererende bossen (beheerd en onbeheerd), aangeplante bossen (cyclus > 15 jaar en ≥ 15 jaar), oliepalmplantages en agroforestry.

Ruimtelijke en temporele verschillen in soorten bosbeheer

De analyse bracht significante verschillen aan het licht in de ruimtelijke spreiding en temporele trends van bosbeheertypen over de continenten heen. Er werd met name een aanzienlijke toename van het areaal aangeplante bossen en agrobosbouw waargenomen, wat de afname van het aantal natuurlijk regenererende bossen gedeeltelijk compenseerde. Deze uitbreiding weerspiegelt een trend in de richting van herbebossing en bebossingspraktijken, hoewel de vermindering van natuurlijke bossen aanleiding geeft tot bezorgdheid in termen van verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

READ  Chinese wetenschappers zijn erin geslaagd ‘menselijke nieren’ bij varkens te laten groeien

Koolstofvoorraden en biomassa veranderen

Uit het schatten van de jaarlijkse koolstofvoorraden in verschillende soorten bosbeheer is gebleken dat, ondanks het verlies van natuurlijk hernieuwbare bossen, de uitbreiding van aangeplante bossen, oliepalmplantages en agroforestry een aanzienlijk verlies aan bosareaal en koolstofvoorraden compenseert. Dit benadrukt het belang van bosbeheerpraktijken bij het beperken van de klimaatverandering, hoewel de kwaliteit en het type bosbedekking ook cruciale factoren zijn om rekening mee te houden.

Grafiek 1
afb. 1. Ruimtelijke spreiding, verschillen en transities van verschillende bosbeheertypen van 2001 tot 2020. (a) Ruimtelijke spreiding van verschillende bosbeheertypen in 2015. (b) Jaarlijkse oppervlakten van bosbeheertypen van 2001 tot 2020. (c) Transities in bosbeheertypen van 2001 tot 2020. Voor een betere visualisatie zijn de waarden in het akkoorddiagram in (C) genormaliseerd als het aandeel van de oppervlakte die door andere bosbeheertypen wordt bijgedragen aan de oppervlakte van een bepaald bosbeheertype. Gedetailleerde oppervlaktewaarden zijn vermeld in Tabel S12. Door de toename van NRF-NM als voorbeeld te nemen, werden de waarden berekend als het aandeel van de oppervlakte van NRF-WM, PFr>15, PFr≥15, oliepalmplantages en agroforestry omgezet naar NRF-NM vergeleken met dat van respectievelijk de totale toename van NRF-WM.

Implicaties voor bosbeheer en beperking van de klimaatverandering

De resultaten van ons onderzoek bieden waardevolle informatie aan beleidsmakers, bosbeheerders en de wetenschappelijke gemeenschap, waardoor de implementatie van op de natuur gebaseerde bosbeheerpraktijken en de planning van bosherstel worden vergemakkelijkt. Bovendien dragen ze bij aan een beter begrip van de impact van verschillende soorten bosbeheer op de koolstofvoorraden en de biodiversiteit, waardoor een basis wordt gelegd voor beter geïnformeerde en gerichte strategieën om de klimaatverandering te beperken.

Beperkingen en toekomstperspectieven

Hoewel onze aanpak een grote vooruitgang betekent op het gebied van het in kaart brengen van bosbeheer, zijn fijnere ruimtelijke resoluties en nauwkeurigere beoordelingen van de koolstofvoorraden nodig om de nauwkeurigheid van boskaarten en koolstofschattingen te verbeteren. Toekomstig onderzoek moet zich richten op het integreren van gegevens met hoge resolutie en het bestuderen van de langetermijneffecten van verschillende beheerpraktijken op bosecosystemen en het mondiale klimaat.

Dit artikel onderzoekt de toepassing van machinale leertechnieken om jaarlijks kaarten van bosbeheertypen wereldwijd te genereren, waarbij significante veranderingen in de bosbedekking en het bosbeheer tussen 2001 en 2020 aan het licht komen. De studie benadrukt de gedeeltelijke compensatie van het verlies van natuurlijk hernieuwbare bossen door uitbreiding van beplante gebieden. Bosbouw en agroforestry, evenals het belang van bosbeheer bij het beperken van de klimaatverandering.

READ  De algemene relativiteitstheorie werd opnieuw geverifieerd door een paar pulsars te observeren

bron : Dagboek voor teledetectie